MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

Strona główna

 

Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” zaprasza 17 października w godz. 9-12 na Babski Targ czyli sprzedaż i zakup odzieży używanej. Będzie można wymienić lub zakupić odzież damską, męską, dziecięcą, obuwie, zabawki, galanterię, biżuterię oraz inne rzeczy, które nie są przydatne już w naszym domu.
Ceny będą okazyjne, asortyment różnorodny. Zapraszamy do holu głównego galerii.
Zarezerwuj stanowisko już dziś.
tel. 24 369 60 13 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Regulamin:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem Babskiego Targu”) obowiązują wszystkich uczestników targu organizowanego przez Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Sp. z o . o. ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435094 zwanym dalej „Organizatorem”.
1.2. Postanowienia niniejszego regulaminu są integralną częścią Rezerwacji powierzchni (zwanego dalej „Rezerwacją Wynajmu” lub „Wynajem powierzchni”)
1.3. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Warunki udziału w targach
2.1. Wystawcą (dalej zwanym „Wystawcą” lub „uczestnikiem”) może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną, prezentuje na targach ofertę handlową zaakceptowaną przez Organizatora i zgodną z zakresem tematycznym targów.
2.2. Osoby zainteresowane zakupem nie ponoszą kosztów wstępu na teren Targu.
2.3. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne dla wystawców. Za jedno stanowisko tj. 1 metr bieżący (wymiary 1m x 2 m), należy uiścić opłatę 10 zł do godz. 12.00 w kasie MCH Stara Betoniarnia w dniu wydarzenia.
2.4. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w niniejszym regulaminie.
2.5. Faktury VAT wystawiane są w walucie, w której wyrażane są ceny
2.6. Minimalna zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi 1 metr bieżący.
2.7. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię handlową stosownie do kolejności zgłoszeń, projektu zabudowy powierzchni handlowej atrium oraz warunków organizacyjno-technicznych targów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni handlowej ze względów projektowo-technicznych i organizacyjnych. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od Organizatora.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych miejsc z użytkowania.
2.9. W sytuacjach konfliktowych o miejscu stoiska decyduje Organizator. Liczba miejsc jest ograniczona.
2.10. Wstęp na salę dla Wystawców i Pomocników/-czek od godz. 08:00.
Wstęp dla Odwiedzających (osoby, które nie wystawiają/ nie wymieniają/nie sprzedają ubrań) – od godz. 09.00. Spotkanie kończy się o około godz. 12.00. Wystawcy mają 30 minut na demontaż stoisk.
3. Organizacja i przepisy porządkowe
3.1. Wstęp poza kolejką mają osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży
3.2. Uczestniczki i uczestnicy, wystawcy Babskiego Targu, muszą posiadać wieszaki, stojaki lub inne przedmioty, celem aranżacji swych stanowisk oraz ekspozycji przedmiotów.
3.3. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty przynoszone na imprezę muszą być czyste i w dobrym stanie.
3.4. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
3.5. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia uczestniczek z Urzędem Skarbowym.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo, a Wystawca wyraża na to zgodę do fotografowania i filmowania stoisk oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów promocyjnych, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców i osób trzecich. Wystawca zobowiązuje się uzyskać zgodę swoich pracowników lub współpracowników uczestniczących w targach na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunków do celów marketingowych i promocyjnych (zdjęcia z Babskiego Targu, zdjęcia stoiska Wystawcy, itp.). Jeśli ktoś z uczestników nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku proszony jest poinformować o tym pracownika MCH Stara Betoniarnia przed rozpoczęciem Babskiego Targu tj. do piątku 16.10.2020r.
3.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
3.8. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału. Może to zrobić w formie ustnej bądź pisemnej najpóźniej w przeddzień targów. Organizator nie pobiera za to należności.
3.9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów budowlanych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie targów.
3.10. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) oraz sprzedaż detaliczna niezgodna z zakresem tematycznym. Na żądanie Organizatora, Wystawca zobowiązany jest zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator zleca usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonuje zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Wystawcy.
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku włamania bądź kradzieży, działania siły wyższej (uderzenia pioruna, wichury, zalania wodą, pożaru lub eksplozji) oraz niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie wody czy prądu.
3.12. W razie zaistnienia szkody, Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi.
 
4. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo zmiany terminu odbywania Babskiego Targu. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni handlowej.
4.2. Wystawca i uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, konieczności noszenia rękawiczek jednorazowych w trakcie zakupów oraz zachowania dystansu społecznego.
4.3. Osoby, które dopuszczą się złamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń Organizatora będą proszone o opuszczenie targu.
4.4. Za wszelkie powstałe w wyniku działań uczestniczki/uczestnika zniszczenia odpowiada sam uczestnik/uczestniczka.
4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub dodatkowych przepisów.
4.6. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4.7. Wystawca oświadcza, że wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Wynajmu Powierzchni oraz oświadcza, że otrzymał od Organizatora informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych.
 
 
Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o.
ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin
Biuro spółki czynne w godz. 7:00-15:00.
tel. 24-369-60-12, 24-369-60-13
tel. 797377222
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.